OSPRAVEDLNITELNÝ DŮVOD PRO PROMINUTÍ POKUTY ZA NEPODÁNÍ OZNÁMENÍ O OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH

5 Afs 245/2019 - 28
ze dne 31. července 2020

Důvody, které lze považovat za ospravedlnitelné a pro které je možné zcela nebo zčásti prominout pokutu za nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem, je nezbytné hodnotit se zohledněním konkrétních okolností daného případu. Závažné zdravotní problémy trvalého charakteru s ohledem na okolnosti konkrétní věci takový ospravedlnitelný důvod představují.

Správce daně z úřední činnosti zjistil, že stěžovatel obdržel osvobozený příjem z převodu obchodního podílu v akciové společnosti, jenž převyšoval 5 mil. Kč, a tuto skutečnost neoznámil správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání, tudíž ho vyzval k podání oznámení o osvobozených příjmech v náhradní lhůtě. Což stěžovatel učinil a správce dně mu poté uložil pokutu v zákonné výši 10 % neoznámeného příjmu (viz. § 38w odst. 1 písm. b ZDP). Stěžovatel požádal o prominutí pokuty s odůvodněním svého špatného zdravotního stavu, což dokládal lékařskými zprávami. Předmětem soudního posouzení byl výklad zákonného textu ust. § 38w odst. 6 ZDP „důvod, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit“.

NSS na rozdíl od správce daně byl názoru, že v daném případě byl ospravedlnitelný důvod dán. Soud nejdříve uvedl, že daná právní úprava představuje kombinaci neurčitého právního pojmu se správním uvážením. Dojde-li k naplnění neurčitého právního pojmu („důvod, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit“), neznamená to, že správní orgán musí pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu automaticky prominout. Naopak, na řadu se dostává správní uvážení, které umožňuje správnímu orgánu posoudit, zda pokutu zcela nebo zčásti promine, či nikoli.
Soud pokračoval, že ZDP blíže nespecifikuje důvody, které jsou považovány za ospravedlnitelné a z hlediska následného soudního přezkumu je metodický pokyn GFŘ D-28 nerozhodný. V daném případě je zjevné, že v době, kdy stěžovatel podepsal smlouvu o převodu obchodního podílu, trpěl vážnými zdravotními potížemi, kvůli kterým musel podstupovat třikrát týdně dialýzu a které mu zcela nepochybně značně komplikovaly každodenní život. Tyto potíže přitom netrvaly pouze v době převodu podílu, ale zcela určitě trvaly během celé lhůty k podání oznámení o osvobozených příjmech. Uvedené zdravotní problémy lze s ohledem na všechny okolnosti případu považovat za ospravedlnitelný důvod ve smyslu § 38w odst. 6 ZDP. Zásadní přitom je, že stěžovatel doložil k tvrzeným skutečnostem lékařskou zprávu (byť přesně netvrdil, ve kterých konkrétních termínech byl hospitalizován a kdy byl konkrétně v jednotlivých nemocnicích vyšetřován) a správce daně citované zdravotní potíže stěžovatele nijak nevyvrátil.
NSS tedy rozhodnutí o nevyhovění žádosti o prominutí pokuty zrušil a věc vrátil správci daně k dalšímu řízení, ve kterém by správce daně měl učinit správní uvážení ohledně (částečného) prominutí pokuty.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 8 As 37/2011 – 154 / 10 Afs 24/2014 – 119 / 4 As 19/2009 – 103 / 5 Afs 245/2019 – 28
Zákonná úprava: 38w odst. 6 zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

5 Afs 245/2019 – 28