UZAVŘENÍ PROVOZOVNY DLE ZÁKONA O EVIDENCI TRŽEB

8 Afs 25/2018 - 32
ze dne 7. srpna 2018

Rozhodnutí o uzavření provozovny dle zákona o evidenci tržeb je vydané okamžikem jeho expedice a účinné a vykonatelné doručením adresátovi. K výkonu posléze dojde tak, že orgán, který opatření vydal, účinné rozhodnutí vyvěsí na viditelném místě u vstupu do provozovny, od tohoto okamžiku rozhodnutí vyvolává účinky a provozovna je uzavřena.

Správce daně, poté co při místní šetření v provozovně stěžovatelky zjistil, že ta nedisponuje pokladnou evidující tržby, okamžitě uzavřel její provozovnu a rozhodnutí o tom předal následující den k doručení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Stěžovatelka v takovémto jednání správce daně spatřovala nezákonný zásah, neboť k uzavření provozovny došlo předtím, než jí bylo doručeno dotčené rozhodnutí.

Krajský soud uvedl, že rozhodnutí o uzavření provozovny se vykoná tak, že orgán, který jej vydal, rozhodnutí vyvěsí na zvenčí viditelném místě, aby bylo osobám vstupujícím do provozovny zřejmé, že se na provozovnu vztahuje uložené opatření. Zákon o evidenci tržeb neupravuje institut rozhodnutí ani fáze existence rozhodnutí, tedy především okamžik vydání rozhodnutí, oznámení rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, kdy ve shodě s ust. § 33 tohoto zákona se při řízení a jiném postupu týkajícím se evidence tržeb postupuje podle DŘ, s výjimkou přestupků.
Rozhodnutí o opatření k vynucení nápravy uzavřením provozovny je vydané okamžikem jeho expedice a účinné a vykonatelné, jakmile bylo doručeno adresátovi (§ 101 DŘ). Způsoby doručování vymezuje § 39 DŘ; pokud by správce daně rozhodnutí doručil při ústním jednání, nebo při jiném úkonu (typicky při místním šetření, v rámci něhož zjistil porušení povinnosti poplatníkem dle zákona o evidenci tržeb), rozhodnutí může v provozovně vyvěsit, neboť se rozhodnutí doručením stalo účinným a vykonatelným a od tohoto okamžiku je provozovna uzavřena. V případě, že se však rozhodnutí nepodaří doručit již při místním šetření v provozovně, musí správce daně rozhodnutí doručit elektronicky, nebo prostřednictvím zásilky doručované provozovatelem poštovních služeb, úřední osobou pověřenou doručováním, nebo jiným orgánem, o němž to stanoví zákon. Doručením rozhodnutí se opatření stává účinným a může být vykonáno. K výkonu posléze dojde tak, že orgán, který opatření vydal, účinné rozhodnutí vyvěsí na viditelném místě u vstupu do provozovny; od tohoto okamžiku rozhodnutí vyvolává účinky a provozovna je uzavřena. Znamená to tedy, že až do okamžiku vyvěšení účinného rozhodnutí o opatření k vynucení nápravy uzavřením provozovny může poplatník v provozování činnosti v příslušné provozovně pokračovat.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 12/2018
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 101 odst. 5 a  § 103 odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 31 odst. 1 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

8 Afs 25/2018 – 32