POKUTA ZA KAŽDÉ, VADNĚ PODANÉ PŘIZNÁNÍ V LISTINNÉ PODOBĚ

4 Afs 330/2019 - 39
ze dne 8. dubna 2020

Jednání spočívající v kontinuálně vadném podávání daňových přiznání představuje jeden pokračující správní delikt.

Stěžovatel z neznalosti svých zákonných povinností podával cca 2 roky měsíční písemná daňová přiznání, přestože měl zpřístupněnu datovou schránku, a správce daně mu za to uložil pokutu, a to za každé jednotlivé vadně učiněné podání (tj. 21x 2.000 Kč).

NSS byl názoru, že v daném případě byla uložena nepřiměřeně vysoká sankce, evidentně neodpovídající závažnosti protiprávního jednání stěžovatele. Dle názoru NSS se stěžovatel dopustil pokračujícího správního deliktu, proto mu nelze uložil pokutu za každé jednotlivé podání. NSS též správci daně vytkl, že pokud sám zjistil, že stěžovatel v rozporu se zákonem nevyužívá datovou schránku, nelze připustit, aby časový úsek mezi prvním vadným podáním a zjištěním správce daně šel k tíži stěžovatele. Správce daně, který nakonec sám zjistil, že má stěžovatel zřízenu datovou schránku, mohl toto zjištění dle NSS učinit nepochybně mnohem dříve, a nikoliv až po téměř dvou letech od prvního vadného podání.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 72 odst. 4 a § 247a odst. 2 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

4 Afs 330/2019 – 39