BĚH PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DPH PO DOBU SOUDNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI SPOTŘEBNÍ DANĚ

2 Afs 76/2017 - 45
ze dne 25. října 2017

Doměření DPH a spotřební daně je předmětem dvou samostatných řízení, tudíž soudní přezkum spotřební daně nemůže stavět prekluzivní lhůtu pro stanovení DPH.

Správce daně doměřil stěžovatelce DPH z tabákových výrobků, kdy výši spotřební daně, která tvoří základ DPH, posoudil jako předběžnou otázku. Předmětem kasační stížnosti byla otázka, zda se prekluzivní lhůta pro stanovení DPH staví po dobu soudního řízení ve věci spotřební daně (dle § 148 odst. 4 písm. b) DŘ lhůta pro stanovení daně neběží po dobu řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud). V dané věci byla předmětem soudního řízení otázka, zda dotčené tabákové výrobky byly tabákem ke kouření, nebo doutníky, kdy soudem bylo konstatováno, že došlo k nezákonnému doměření spotřební daně. Dle stěžovatelky mělo uvedené zjištění nezákonného doměření spotřební daně též vliv na nezákonné doměření DPH, neboť výše DPH je závislá na výši spotřební dani, tudíž byla názoru, že po dobu probíhajícího soudního řízení ve věci doměření spotřební daně neběžela lhůta pro stanovení DPH.

NSS tuto námitku odmítl. Dle soudu, aby se jednalo o situaci, kdy neběží prekluzivní lhůta pro stanovení daně, pak musí jít o řízení řešící otázku, o níž je příslušný rozhodnout soud. Nicméně o výši spotřební daně rozhodují orgány celní správy a správní soudy takováto rozhodnutí pouze přezkoumávají. Správní soud nemůže nezákonné správní rozhodnutí měnit ani nahrazovat vlastním rozhodnutím, nýbrž je může pouze zrušit a věc vrátit správnímu orgánu k dalšímu řízení. Správní soudy proto nerozhodují o stanovení daně, tudíž nelze přisvědčit námitce stěžovatelky, že soudní přezkum spotřební daně může stavět prekluzivní lhůtu pro stanovení DPH, protože se nejedná o otázku, o níž je příslušný rozhodnout soud.
Stěžovatelka mohla proti rozhodnutí správce daně o doměření DPH brojit správní žalobou, ale bránila se pouze odvoláním. Pokud by se bránila správní žalobou, správní soud by pravděpodobně řízení přerušil a vyčkal na rozhodnutí o žalobě týkající se doměření spotřební daně. Přerušení řízení by se mohla domáhat i přímo žalobkyně.

Ústavní stížnost byla pak Ústavní soud odmítnuta (III. ÚS 4060/17).

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 3 Afs 243/2015 – 28, 7 Afs 111/2018 – 29, 8 Afs 173/2018 – 62
Zákonná úprava: § 148 odst. 4 písm. a) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

2 Afs 76/2017 – 45