ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU, V NĚMŽ SE VYMĚŘOVANÁ DAŇ NEODCHYLUJE OD TVRZENÉ

59 Af 31/2013 - 13
ze dne 23. ledna 2014

Proti platebnímu výměru, který je vydán na základě výsledku postupu k odstranění pochybností, musí být vždy přípustné odvolání, byť se daň vyměřovaná neodchyluje od tvrzené.

V lednové sbírce rozhodnutí NSS byl zveřejněno starší usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které se zabývalo otázkou, zda je přípustné odvolání proti platebnímu výměru, jež správce daně vydal na základě výsledku postupu k odstranění pochybností, kdy tímto postupem nedošlo k vyměření daně, jenž by se odchylovala od poplatníkem původně tvrzené.

Krajský soud uvedl, že ačkoli je správcem daně na základě výsledku postupu k odstranění pochybností platebním výměrem stanovena daň ve stejné výši jako daňový subjekt tvrdil, mohly nastat v průběhu postupu správce daně určité skutečnosti, jejichž posouzení, případně odmítnutí správcem daně se bude chtít daňový subjekt bránit, neboť tyto skutečnosti mohly mít vliv na správnost vyměření daňové povinnosti, tudíž i vůči takovémuto platebnímu výměru musí být přípustné odvolání.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 1/2016
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 109 odst. 1 a § 140 odst. 1 a 4 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád