ROZSAH PŘEZKUMNÉ ČINNOSTI SPRÁVNÍHO SOUDU

5 Afs 165/2005-96
ze dne 28. února 2007

V daném rozsudku NSS mimo jiné vymezil postup soudu při rozhodování o správní žalobě. Dle NSS soudy mohou ve skutkových věcech posuzovat, zda má rozhodnutí dostatečný podklad ve správním spisu, dále zda skutková podstata, z níž bylo vycházeno, není s obsahem správního spisu v rozporu a konečně, zda výsledek, kterého se správní orgán dobral, je logicky možný, nejsou však povolány k tomu, aby přehodnocovaly skutkové závěry správních (zde daňových) orgánů, jsou-li tyto závěry (z pohledu výše uvedených hledisek) racionální a udržitelné. Úkolem soudů ve správním soudnictví není skutkově nalézat (k tomu slouží předcházející správní, respektive daňové řízení), ale jen prověřovat (a to i cestou dokazování před soudem), zda skutkové závěry, k nimž dospěly správní (daňové) orgány, obstojí.

5 Afs 165/2005-96