DEKLARATORNÍ ŽALOBA NA OCHRANU PROTI NEZÁKONNÉMU ZÁSAHU A MOŽNOST POVAŽOVAT ZA NEZÁKONNOU POUZE ČÁST DAŇOVÉ KONTROLY

1 Afs 79/2018 - 29

Uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně v průběhu daňové kontroly nečiní samo o sobě dosavadní provádění daňové kontroly nezákonným.

Krajský soud vyhověl žalobě na ochranu před nezákonným zásahem pouze zčásti, kdy konstatoval, že lhůta ke stanovení daně uplynula dne 15. 11. 2016, tudíž do tohoto dne byla daňová kontrola prováděna v souladu se zákonem, a teprve pokračování kontroly po tomto datu představovalo nezákonný zásah. Žalobce nesouhlasil s postupem krajského soudu, jenž rozdělil daňovou kontrolu na dva časové úseky a za nezákonný označil jen tu část daňové kontroly, která probíhala po marném uplynutí prekluzivní lhůty. Dle žalobce nelze část daňové kontroly oddělit a na jejím podkladě stanovit daň. Žalobce byl též názoru, že pokud je část daňové kontroly prováděna nezákonně, tak to způsobuje vadnost daňové kontroly jako celku.

NSS potvrdil závěry krajského soudu, že prekludování daňové povinnosti v průběhu daňové kontroly nečiní samo o sobě dosavadní provádění daňové kontroly nezákonným, tedy v řízení na ochranu proti nezákonnému zásahu lze od sebe oddělit jednotlivé části daňové kontroly. V souladu s účelem ochrany před daňovou kontrolou v režimu deklaratorní zásahové žaloby je dle NSS dokonce nutné takto postupovat právě v situaci, jestliže jednotlivé části kontroly od sebe odlišuje ta podstatná skutečnost, že v jedné části správce daně má zákonný podklad pro provádění daňové kontroly, kdežto v jiné části ho nemá.
Soud také upozornil žalobce, že jím namítaná nepoužitelnost zprávy o daňové kontrole z důvodu jejího projednání až po prekludování daně, by byla relevantní v případném řízení proti rozhodnutí o doměření daně, ne již v rámci projednávání žaloby před nezákonným zásahem.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 12/2018
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 82 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

1 Afs 79/2018 – 29